Apoštolská církev, sbor Brno

Charakteristika našeho společenství

Náš sbor a jeho kořeny

Náš sbor v Brně vznikl v šedesátých letech, kdy se několik bratří a sester začalo scházet tajně po domech, protože tehdejší totalitní režim postihoval jakoukoliv náboženskou činnost, která nebyla vykonávána pod státním dohledem a kontrolou. Po několika letech začala tato skupinka početně růst a stala se sborem. Ten se připojil k Rozhodným letničním křesťanům, usilujícím tehdy o svoji legalizaci. Přes tuto snahu byli tehdejší vedoucí sboru spolu s dalšími dvěma bratry počátkem r. 1983 zatčeni, společný majetek sboru byl zabaven a sboru bylo zakázáno scházet se. Členové sboru a vedoucí církve procházeli domovními prohlídkami, výslechy a soudními procesy.

Nakonec v r. 1989 státní orgány učinily překvapivé gesto a letniční církev v českých zemích povolily. Nyní existuje pod názvem Apoštolská církev.

Náš sbor je založen na struktuře domácích skupinek. Důvodem je, že vzhledem k našemu poměrně početnému společenství chceme, aby každý kdo je součástí našeho sboru byl aktivně zapojen do jeho činnosti a snáze nalezl vztahy s ostaními.

Ke které církvi patříme

Jsme jedním ze sborů Apoštolské církve v České republice. Nemáme však nic společného s tzv. Apostolic church v USA. Patříme mezi evangelikální církve a z hlediska věrouky a praxe se řadíme k letničnímu hnutí. Více informací o nás a o letničním hnutí se dovíte na webu naší církve.

Spolupracujeme se všemi evangelikálními církvemi, pro které je Bible základní a jedinou autoritou v otázkách víry. Velmi blízko pak spolupracujeme s klasickou americkou letniční církví Assemblies of God, která patří v současnosti k největším letniční denominaci na světě. U nás se k Apoštolské církvi podle posledního sčítání lidu v r. 2011 hlásí téměř 5000 lidí.

Charakteristika našeho společenství

Jsme křesťanskou církví, která se hlásí k letničnímu hnutí. Pro toto hnutí je charakteristický důraz na Bibli jako jediné inspirované Boží slovo, osobu a dílo Ducha Svatého a sdílení radostné zprávy o Ježíši Kristu a o tom co pro nás udělal.
Náš místní brněnský sbor je jedním ze sborů Apoštolské církve v České republice.
Chceme být místem pro všechny generace pod jednou střechou. Chápeme však, že lidé si budou vždy nejvíce rozumět se svými vrstevníky. To je přirozený jev i v rodině. Máme setkání, kde se sejdeme všichni společně a setkání kde se stýkáme zvlášť, dle našeho věku a zaměření. Klíčem, není to že jsme všichni stejní, ale láska a úcta jeden k druhému.
Jsme relativně početným společenstvím s menšími skupinami v okolí Brna. Ačkoli jsme poměrně velkou církví, to, co z nás dělá rodinu, jsou okruhy přátel, které si každý časem vytvoří, ale také zájem o ty, které dosud neznáme.
Ze zkušenosti víme, že lidé se nejvíce poznávají při společné činnosti. Chceme, aby pro společnou službu Bohu bylo v našem prostředí co nejvíce příležitostí. Mnohé z toho, co je kolem nás vidět budují dobrovolníci, kteří dávají svůj čas, sílu a finance do budování Božího království.
Chceme usilovat o zdravé a vyvážené prostředí. Snažíme se varovat všech možných extrémů od předuchovnělosti až po liberalismus. V tomto směru chceme být společenstvím, které buduje své hodnoty výhradně na základě Bible, ale které si uvědomuje rozdílnost mezi kulturou Biblického světa a kulturou současnou. Chceme proto poselství Bible sdílet současným jazykem a být otevření pro každého potřebného nebo hledajícího člověka.

 

Naší hlavní motivací, je být církví která dělá Bohu radost

Chceme Bohu dělat radost vším, co děláme, jak žijeme a na čem nám záleží

 

Dělat Bohu radost, předpokládá, že ho milujeme, že ho poznáváme a že aktivně hledáme co mu vlastně radost udělá.
Znamená to, že jsme na něj zaměřeni a náš vztah je k němu je živý a hluboký. Žádný úkol, byť vycházející od něj, nemůže zastínit Jeho samotného. Bůh je větší než jakkákoli vize, proto chceme hledat především jeho radost.
Věříme, že nejlepší cestou je usilovat o na naplnění jeho čtyř největších příkazů a výzev které v Bibli čteme. Proto chceme církev budovat na čtyřech klíčových hodnotách:

Hluboké lásce k Bohu

Tak je v Bibli vyjádřeno největší přikázání. Boha můžeme milovat, protože on nejprve miloval nás. Chceme každého člena sboru vést k tomu, aby měl zdravý a silný osobní duchovních život. Modlitba, uctívání, známost Bible musí mít praktický dopad na náš život. Smyslem našeho úsilí, není vlastní dokonalost, ale každodenní život s Ježíšem Kristem.

Obětavé lásce ke druhým

Druhé největší přikázání. Je pozoruhodné že to, jak se chováme k druhým, odráží naši lásku k Bohu. Vztahy jsou vlastně nekompromisním testem, našeho vztahu k Bohu.
Chceme v našem společenství budovat zájem a péči jeden o druhého a každý konflikt, či nedorozumění řešit rychlou komunikací a rozhodným odpuštěním.

Horlivém následování Ježíše Krista

Být křesťanem není jen otázka pouhého světonázoru. Být křesťanem znamená následovat Ježíše Krista jako svůj největší vzor. Učit se od něj a spolupracovat na zjevení Božího království mezi námi. Každý z nás má v Božím plánu své místo a obdarování, kterým můžeme přispět ke společné službě Bohu. Jsme Ježíšem povoláni, abychom nesli ovoce a chodili ve skutcích které nám Bůh připravil.

Pravdivém nesení evangelia světu

Ježíš každému z nás vydobyl na kříži věčný život. Nikdo si ho nezasloužíme. Jeho poslední slova se týkala toho abychom tuto zprávu nesli celému světu.
Chceme to dělat pravdivě, srozumitelně k naší kultuře a s láskou. Evangelium není zprávou o soudu ale o naději lidem. Existuje mnoho způsobů, jak ho s lidmi sdílet, ale ten nejvěrohodnější je náš vlastní život a jeho praktický vliv na okolí.

 

Naším cílem je budovat zdravou a motivující církev, skrze kterou se budou lidé všech generací a kultur setkávat s Bohem, duchovně růst, učit se mu sloužit a seznamovat svět s osobou a dílem Ježíše Krista.

 

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243