Apoštolská církev, sbor Brno

Čemu věříme?

Věříme

 • že Bible - Písmo svaté - je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím
 • že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Otec, Syn a Duch svatý
 • že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života
 • v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou dostatečnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě
 • v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci

Boží plán s člověkem

 • Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, sveden satanovou lží zhřešil neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt
 • Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému
 • Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného
 • Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 • Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zem
 • Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy
 • Zřízení tisíciletého království na zemi
 • Poslední soud
 • Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě
 • Existuje věčná záhuba - ohnivé jezero - pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele

Člověk potřebuje poznat a prožít:

 • svou hříšnost a ztracenost ve světle Slova Božího, pokání, tj. změnu smýšlení, lítost nad hříchem, jehož se dopustil, i nenávist k němu
 • obrácení ve víře k Bohu, očištění krví Ježíše Krista a Boží ospravedlnění
 • znovuzrození v Ježíši Kristu - přijetí Božího synovství
 • křest ve vodě ponořením na základě osobní víry
 • křest v Duchu svatém s biblickým znamením - mluvením novými jazyky
 • naplňování Duchem svatým k nesení živého svědectví Ježíši Kristu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy na zemi k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi

Církev Kristova z biblického pohledu

 • Hlavou církve je Ježíš Kristus a tvoří ji znovuzrození lidé, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím
 • Byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého na učedlníky
 • Boží vůlí je, aby věřící žili v posvěcení skrze krev Ježíše Krista, moc Ducha svatého a poslušnost Božího slova, v neustálém růstu ve víře a nesli ovoce života naplněného Duchem svatým
 • Podílem věřících jsou dary Ducha svatého, které zmnocňují k životu a službě v moci Ducha svatého.
 • Na modlitbu víry Pán nadpřirozeně uzdravuje nemocné
 • Církev Kristova je obecenství těla a krve Ježíše Krista, což je vyjádřeno slavením památky Večeře Páně - podáváním chleba a vína. Přijímat Večeři Páně přísluší jen těm, kteří jsou očištěni a vykoupeni krví Kristovou, a tím připojeni k jeho církvi
 • Ve vztahu k ostatním znovuzrozeným křesťanům jsou členové vázáni povinností respektovat ztotožnění se s viditelnou církví Kristovou

Kontakt

 • Životského 10, Brno - Židenice
 • (+420) 739 600 054
 • (+420) 739 584 243